اسکیس پلکان

بدون امتیاز 0 رای

در این آموزش ، اسکیس پلکان را آموزش خواهیم داد.

group1
3,000 تومان

طراحی نمای ساختمان

بدون امتیاز 0 رای

در این آموزش ، طراحی نمای ساختمان را آموزش خواهیم داد.

group1
3,000 تومان

طراحی نمای درخت

بدون امتیاز 0 رای

در این آموزش ، طراحی نمای درخت را آموزش خواهیم داد.

group0
3,000 تومان

بافت آب2

بدون امتیاز 0 رای

در این آموزش ، ترسیم بافت آب سری 2 را آموزش خواهیم داد.

group1
3,000 تومان

بافت آب 1

بدون امتیاز 0 رای

در این آموزش ، ترسیم بافت آب سری 1 را آموزش خواهیم داد.

group0
3,000 تومان

ترسیم میز در پرسپکتیو

بدون امتیاز 0 رای

در این آموزش ، ترسیم میز در پرسپکتیو را آموزش خواهیم داد.

group0
3,000 تومان

ترسیم انواع مبلمان (مقدماتی)

بدون امتیاز 0 رای

در این آموزش ، ترسیم انواع مبلمان (مقدماتی) را آموزش خواهیم داد.

group0
3,000 تومان

ایجاد فرورفتگی و برآمدگی در احجام

بدون امتیاز 0 رای

در این آموزش ، ایجاد فرورفتگی و برآمدگی در احجام را آموزش خواهیم داد.

group0
3,000 تومان

ترسیم فضای داخلی (آشپزخانه)

بدون امتیاز 0 رای

در این آموزش ، ترسیم فضای داخلی (آشپزخانه) را آموزش خواهیم داد.

group2
3,000 تومان

نحوه ترسیم مقطع پرسپکتیو

بدون امتیاز 0 رای

در این آموزش ، نحوه ترسیم مقطع پرسپکتیو  را آموزش خواهیم داد.

group0
3,000 تومان

اسکیس پله

بدون امتیاز 0 رای

در این آموزش ، طراحی پله را آموزش خواهیم داد.

group0
3,000 تومان

طراحی انواع نورگیر سقف

بدون امتیاز 0 رای

در این آموزش ، طراحی انواع نورگیر سقف را آموزش خواهیم داد.

group2
3,000 تومان